Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα The Digital Gate: https://thedigitalgate.gr/ 

 

 1. Η εταιρεία  με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ» που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, ΤΚ 190 19 (εφεξής ΔΑΑ), σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) που εδρεύει στην Αθήνα, Κεφαλληνίας 46, αποκαλούμενοι εφ’ εξής από κοινού ως Διοργανωτές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν μια κοινή δράση, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων ιδεών στους εξής τομείς: 

 

 • Bελτίωση των διαδικασιών του αερολιμένα
 • Βελτίωση της εμπειρίας των ταξιδιωτών 
 • Νέες καινοτόμες υπηρεσίες για το εμπορικό κέντρο του αερολιμένα (Retail Management)
 • Νέες καινοτόμες υπηρεσίες για την ασφάλεια του αεροδρομίου και τη διαχείριση κρίσεων
 • Δημιουργία ενός «πράσινου» αεροδρομίου και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας Δημιουργία ενός “έξυπνου” αεροδρόμιου (smart airport), Big Data και καινοτομίες ψηφιακής τεχνολογίας.

εφεξής  το Πρόγραμμα.

 

Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχοντες») και ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο διεξαγωγής του. Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Προγράμματος https://thedigitalgate.gr/el/  (εφεξής «Ιστότοπος Προγράμματος»). 

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των Διοργανωτών, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους.

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου πριν την υποβολή της πρότασής τους. Με τη συμμετοχή τους τεκμαίρεται ότι δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις και δεσμεύονται από αυτούς, και συμφωνούν με την Πολιτική Απορρήτου και όσα ορίζει μαζί με το παρόν για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.  

 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται:

Με ατομική συμμετοχή, μέσω της υποβολής στον Ιστότοπο του Προγράμματος https://thedigitalgate.gr/el/  της σχετικής αίτησης (βλ. παρακάτω και στη Φάση Α).

 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται. 

Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας μόνο συμμετοχής με ατομική συμμετοχή. Κάθε  υποβληθείσα αίτηση θα πρέπει να περιέχει την πρωτότυπη έγγραφη συναίνεση τόσο για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την υποβολή της πρότασης (εφόσον υπάρχει) και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Για τη συμμετοχή  στο Πρόγραμμα απαιτείται όλοι οι Συμμετέχοντες  να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και το σύνολο των στοιχείων που θα προσκομίσουν στους Διοργανωτές να είναι αληθή, ακριβή, και ορθά αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.

 

Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη διασταύρωσης των στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για κάθε τυχόν ζημία που θα υποστούν. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού) επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

 

 1. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2022 έως Δεκέμρβιο 2022.  Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους φάσεις. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος.

 

Φάση Α: Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέλος μίας νέας ομάδας  

Στάδιο Υποβολής Αιτήσεων: Το χρονικό διάστημα Απρίλιος – Μάιος 2022, οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος την αίτησή τους. Προκειμένου να θεωρείται πλήρης και να αξιολογηθεί η υποβληθείσα αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση το πρότυπο/υπόδειγμα που υπάρχει στον Ιστότοπο του Προγράμματος, του οποίου οι ενότητες περιλαμβάνουν:

 

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. E-mail
 4. Τηλεφωνο 
 5. Ηλικία
 6. Φύλο
 7. Πανεπιστήμιο Σπουδών
 8. Επίπεδο Εκπαίδευσης
 9. Τομέας σπουδών
 10. Εργάζεστε αυτή την περίοδο;
 11. Πόσα χρόνια προϋπηρεσία έχετε;
 12. Έχετε την επιθυμία/σκέψη να γίνετε επιχειρηματίας;
 13. Ποιο από τα παρακάτω συμβαδίζει με την πραγματική σας κατάσταση;
  1. Δεν έχω παρακολουθήσει μάθημα για την επιχειρηματικότητα και δεν σκοπεύω να παρακολουθήσω στο μέλλον
  2. Δεν έχω παρακολουθήσει μάθημα για την επιχειρηματικότητα αλλά σκοπεύω να παρακολουθήσω στο μέλλον
  3. Παρακολουθώ ένα μάθημα που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα
  4. Έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα υποχρεωτικό μάθημα για την επιχειρηματικότητα
  5. Έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα προαιρετικό μάθημα για την επιχειρηματικότητα.
 14. Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
  1. Ομιλία επιτυχημένου επιχειρηματία
  2. Επίσκεψη σε επιχείρηση ή πρακτική άσκηση
  3. Συνέδρια ή εργαστήρια σχετικά με την επιχειρηματικότητα
  4. Προσομοιωτές επιχειρήσεων ή παιχνίδια
  5. Εργασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης
 15. Αν έπρεπε να επιλέξετε ανάμεσα στο να έχετε την δική σας επιχείρηση και στο να είστε υπάλληλος σε κάποια εταιρεία τι θα επιλέγατε
 16. Soft Skills
 17. Υποδείξτε σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα επηρεάζουν την καριέρα και τις συνολικές επιλογές σταδιοδρομίας σας
 18. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε επιχείρηση ή startup; 
 19. Ποια είναι η προηγούμενη εμπειρία σας με την εργασία σε εικονικές ομάδες;
 20. Στις ομάδες με τις οποίες έχετε συνεργαστεί μέχρι τώρα, σε ποιο βαθμό αναλαμβάνετε ηγετικό ρόλο;
 21. Κατά πόσο έχετε συμβάλει στο έργο των ομάδων που έχετε συμμετάσχει μέχρι τώρα;
 22. Υποδείξτε το επίπεδο στο οποίο συμφωνείτε/διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:
  1. Είμαι αρκετά επιφυλακτικός όταν κάνω σχέδια και όταν τα ενεργώ
  2. Ακολουθώ το motto, «αν δεν ρισκάρεις, δεν κερδίζεις»
  3. Ακόμα κι όταν ξέρω ότι οι πιθανότητες μου είναι περιορισμένες, δοκιμάζω την τύχη μου
  4. Στη δουλειά μου βάζω μόνο μικρούς στόχους για να μπορώ να τους πετύχω χωρίς δυσκολία
  5. Η επιτυχία με κάνει να παίρνω υψηλότερα ρίσκα
 23. Υποδείξτε το επίπεδο στο οποίο συμφωνείτε/διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:
  1. Είμαι πάντα αισιόδοξος για το μέλλον μου
  2. Δεν περιμένω σχεδόν ποτέ τα πράγματα να πάνε όπως θα ήθελα
  3. Σπάνια υπολογίζω ότι θα μου συμβούν καλά πράγματα
  4. Γενικά περιμένω να μου συμβούν περισσότερα καλά πράγματα παρά άσχημα
 24. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο για την προσωπική σας εξέλιξη αυτή τη στιγμή;
 25. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι μπορείτε να αφιερώσετε την εβδομάδα (κατά μέσο όρο) για να εμπλακείτε σε ένα καινοτόμο έργο επιχειρηματικότητας;
 26. Όσον αφορά τη διαχείριση χρόνου.
 27. Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι θα είναι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα στη δοκιμή σας για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων της αγοράς;
 28. Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών ΔεδομένωνΜε τη συμπλήρωση της φόρμας ο Συμμετέχων θα περιγράψει τις δεξιότητες που μπορεί να συνεισφέρει στην ομάδα που θα ενταχθεί, καθώς και το όραμά και τους στόχους του.  Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποια άτομα θα προκριθούν στην επόμενη Φάση. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, ο Συμμετέχων εφόσον επιλεγεί για να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα, θα συμμετέχει σε workshops (idea generation, team building κα.), θα γίνει μέλος μιας νεοσύστατης ομάδας και μαζί με την ομάδα του, θα εντοπίσει το πρόβλημα (challenge) με το οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί με βάση τις θεματικές του Προγράμματος. Στο τέλος, της φάσης αυτής ο Συμμετέχων μαζί με την Ομάδα του θα υπόβαλλουν  μία συγκεκριμένη ιδέα, την οποία θα σχεδιάσουν σε μεγαλύτερο βάθος στην επόμενη φάση.

Σε περίπτωση αποχώρησης Συμμετέχοντος από την ομάδα που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος,  για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα δικαιώματά του επί του υλικού που ήδη έχει δημιουργηθεί θα μεταβιβαστούν στα εναπομείναντα μέλη της ομάδας. Φάση Β Διαμόρφωσε την ιδέα σου 

Η Β’ Φάση του Προγράμματος καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από Ιούνιος – Ιούλιος 2022.  

 

Με βάση την επιχειρηματική ιδέα που έχουν καταθέσει οι ομάδες που σχηματίστηκαν  κατά την πρώτη φάση του Προγράμματος, καλούνται να σχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο αναπτύσσοντας μία πρώτη έκδοση της πρότασής τους. Επιπλέον, οι ομάδες θα λάβουν μέρος σε συναντήσεις (pivoting & mentoring workshops) με εξειδικευμένα στελέχη του ΔΑΑ ή τρίτων  με στόχο να τους δοθεί στοχευμένο feedback ώστε να προσαρμόσουν/αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Για την περαιτέρω υποστήριξή των ομάδων έχει σχεδιαστεί μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την οργανωτική ομάδα του Προγράμματος καθώς επίσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλα coaching sessions. Στο τέλος της φάσης αυτής, θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και εφικτή είναι η ιδέα τους και θα επιλέξει τις ομάδες που  θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Προγράμματος (Γ’ Φάση).

Φάση Γ: Υλοποίησε την ιδέα σου σε πραγματικό περιβάλλον

 

Στην τελική φάση του Προγράμματος  η οποία θα διαρκέσει από Αύγουστο 2022 έως Δεκέμρβιο 2022, οι συμμετέχοντες καλούνται να επιβεβαιώσουν εντός 3-4 μηνών το Prototype  που παρουσίασαν τεστάροντας το σε πραγματικό περιβάλλον. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της Φάσης, οι ομάδες θα κληθούν να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Final Pitching) της επιχειρηματικής πρότασης την οποία και θα παρουσιάσουν στην Επιστημονική Επιτροπή. H Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιες ομάδες θα βραβευθούν.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ενδεικτικά είναι η καινοτομία και βιωσιμότητα της πρότασης, το στάδιο ωριμότητας και o βαθμός υλοποίησης του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας, η αγορά- στόχος και η ποιότητα της ομάδας. Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα καθοριστούν οι νικήτριες ομάδες.

 

Οι Διοργανωτές διατηρούν ανά πάση στιγμή το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να μην αναδείξουν νικήτριες ομάδες ή να αναδείξουν λιγότερες νικήτριες ομάδες σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης ή δεν υπάρχει πρόοδος αυτών κατά το πέρασμα από τη μία Φάση στην επόμενη. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται ελεύθερα κατά την κρίση των Διοργανωτών.

 

Η ανακοίνωση των νικητών του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση απονομής.

 

Οι ακριβείς ημερομηνίες για την κάθε Φάση θα ανακοινώνονται κάθε φορά στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ημερομηνίες αυτές προκειμένου να εξυπηρετήσουν με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Προγράμματος.

 

 1. Νέα, Ενημερώσεις και Ανακοίνωση Νικητών

Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

 

Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε Ομάδα θα γνωστοποιούνται στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε Ομάδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οι Διοργανωτές θα ενημερώνουν όλους τους Συμμετέχοντες μέσω e-mail για την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση του Προγράμματος.

 

Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων.  

 

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση για την απονομή βραβείων και για την ολοκλήρωση του Προγράμματος. (βλ. νωρίτερα 3. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων). Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκδήλωση, τα ονόματα των νικητών και μια περιγραφή της πρότασής τους θα δημοσιοποιηθούν τόσο στον Ιστότοπο του Προγράμματος, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ανήκει στους Διοργανωτές ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

 

 1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει στο Πρόγραμμα υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Προγράμματος και είναι πρωτότυπη. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλουν και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν. 

 

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των επιχειρηματικών ιδεών που θα υποβάλουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα, το σύνολο του υλικού που θα υποβάλουν και θα παράξουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σε όλες τις φάσεις αυτού είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά των Διοργανωτών λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν ή παραχθέν υλικό, οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούνται να αναλάβουν τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη και να απαλλάξουν τους Διοργανωτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.

 

Διά της συμμετοχής στους στο Πρόγραμμα άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τους Διοργανωτές των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος.

 

Οι Διοργανωτές δικαιούνται κατά την κρίση τους να ακυρώσουν συμμετοχές που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμμετοχών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων

Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και την ανάδειξη των νικητών απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία από πλευράς των Διοργανωτών μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες.  

 

Τα δεδομένα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας είναι αυτά που αναλυτικά αναφέρονται στό άρθρο “4. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων” και τα οποία που κάθε Συμμετέχων παραχωρεί με τη συμπλήρωση της φόρμας για την κατάθεση της συμμετοχής του (βλ. νωρίτερα Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων).

 

Επιπλέον, για το ανέβασμα (upload) των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, μέσω του Ιστοτόπου o υποβάλλων την φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό email της Google (gmail). Mε το ανέβασμα των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον λογαριασμό email της Google καταγράφονται αυτόματα.

 

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη Google όπως ορίζει η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και το privacy policy της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://policies.google.com/privacy?gl=GR&hl=en-GB

 

Σημειώνεται ότι κανείς από τους δύο Διοργανωτές δε συλλεγει, αποθηκεύει ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή δε λαμβάνει γνώση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε έχει πρόσβαση στη φωτογραφία που σχετίζεται με αυτή. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Google για να επιτευχθεί η μέσω των υπηρεσιών της υποβολή της φόρμας συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών που χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας συλλέγονται. Η  εταιρεία  «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ» θα αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων μετά τη συλλογή τους από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά την αποστολή του αρχείου που θα περιέχει τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Η  εταιρεία  «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ»  δε διαχειρίζεται ούτε έχει πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει η πραγματοποίηση του Προγράμματος, η ανάγκη επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες και η ανάδειξη των νικητών. Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται για τη διεξαγωγή του Προγράμματος, την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες.

 

Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, επαρκή και κατάλληλα για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και η επεξεργασία διέπεται από τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας των Συμμετεχόντων.

 

Οι Διοργανωτές θα διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν μια συνεχή σχέση με τους Συμμετέχοντες (π.χ διάρκεια Προγράμματος) και τα δεδομένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και για τη διάρκεια του εκάστοτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής (π.χ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να εγείρει αξιώσεις εναντίον τους) και επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγερσης σχετικών αξιώσεων, ενδέχεται να συνεχίσουν την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους Συμμετέχοντες για όσο επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων που έχουν εγερθεί.   

 

Σε όλη τη διάρκεια της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων τηρούνται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα, μέσω του Ιστοτόπου, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της ειδικής φόρμας της Google, οι οποίες αποτελούν μια Cloud υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση των δεδομένων που υποβάλλονται με την φόρμα. Η Google δεσμεύεται ότι οι Cloud υπηρεσίες που παρέχει βρίσκονται σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Google για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση της με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα Links:

https://cloud.google.com/security/gdpr/  

https://cloud.google.com/security/privacy/

https://cloud.google.com/terms/ 

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/

 

Αν οι Συμμετέχοντες επιλέξουν να μην παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου acein@aueb.gr. Ειδικότερα  μπορούν: (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους,  (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσουν τη διακοπή της και (v) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, οπότε και θα επηρεαστεί η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στον  Ιστότοπο του Προγράμματος …………………………………………….

 

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία στους Συμμετέχοντες του Προγράμματος σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους  εκ μέρους των Διοργανωτών, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση acein@aueb.gr. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους Συμμετέχοντες να  καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι (η εικόνα ή/και η φωνή τους), με οποιονδήποτε τρόπο από τους Διοργανωτές κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Προγράμματος προκειμένου το σχετικό υλικό (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) να χρησιμοποιηθεί, επεξεργαστεί, μεταδοθεί, αναρτηθεί, δημοσιοποιηθεί, αναμεταδοθεί, μέσω του ιστοτόπου του Προγράμματος ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην περίπτωση αυτή, οι Διοργανωτές θα ζητήσουν την πρότερη ρητή συγκατάθεση των Υποψηφίων προκειμένου να προβούν στις ως άνω πράξεις επεξεργασίας, προσδιορίζοντας τον σκοπό της επεξεργασίας. 

 

 1. Επιτροπές

Για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

Επιτροπή Οργάνωσης: Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης, είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Πρόγραμμα και δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους.

Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και ομάδων/ατόμων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων του Προγράμματος.

 

 1. Βραβεία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και άλλου ανταλλάγματος εκ της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα κατά τους όρους του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης θα αναδειχθούν οι νικήτριες ομάδες, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω στην περιγραφή της Φάσης Γ’, στις οποίες ειδικώς θα δοθούν: 

 • Υποστήριξη από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την υλοποίηση του πρωτότυπου της υπηρεσίας σου με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών και μεντόρων. 
 • Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) και υποδομών φιλοξενίας από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.
 • Χρηματοδότηση για να υλοποιήσεις το πρωτότυπό σου (MVP) στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

 

 1. Ανακοινώσεις/ Ακύρωση Προγράμματος / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον Ιστότοπο του Προγράμματος και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στον εν λόγω Ιστότοπο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους Συμμετέχοντες.   

 

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα, με ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί το Πρόγραμμα, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.  

 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.

 

 1. Αποδοχή όρων 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

 

 1. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση acein@aueb.gr.

 

 1. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Προγράμματος, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

The Digital Gate

Airport Innovation Challenge

© 2019 The Digital Gate. All Rights Reserved. Powered by ACEin.