Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Εισαγωγή

Η εταιρεία  με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, 19019, σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας) που εδρεύει στην Αθήνα, Κεφαλληνίας 46, αποκαλούμενοι εφ’ εξής ως Διοργανωτές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν μια κοινή δράση  με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ιδεών που αφορούν στο χώρο των μεταφορών και του τουρισμού, εφεξής  αναφερόμενου ως ο Διαγωνισμός.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι νικητές στο πλαίσιο του Διαγωνισμού εφεξής Συμμετέχοντες .

Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και πληροφόρηση επί του Διαγωνισμού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην σελίδα του Διαγωνισμού.
 4. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 5. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είτε ατομικά είτε σε ομάδες  έως 5 άτομα. Κατά την εγγραφή και υποβολή της επιχειρηματικής πρότασης (πρώτη φάση διαγωνισμού) , στη περίπτωση της ομάδας,  θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 7. Οι Διοργανωτές δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 8. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 9. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση.
 10. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού κ.τ.λ.) επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.

Β. Δηλώσεις – Εγγυήσεις – Ευθύνη Συμμετεχόντων Στο Διαγωνισμό

 1. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στο Διαγωνισμό υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και είναι πρωτότυπη.
 2. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 3. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της πρότασης που κατατίθεται στο Διαγωνισμό.
 4. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναλαμβάνει οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά των Διοργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 5. Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Διαγωνισμό όπως ενδεικτικά οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων κάθε Φάσης του καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κλπ.)
 6. Οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ματαιώσουν το διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στο δικτυακό τόπο και χωρίς ευθύνη των Διοργανωτών  έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.

Γ. Αξιολόγηση Προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Διαγωνισμού με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Όλοι οι αξιολογητές προ της λήψης των επιχειρηματικών σχεδίων, δεσμεύονται με την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας  στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης της Φάσης Α’

Στην Α’ Φάση, οι ομάδες υποβάλλουν μέσω της ιστοσελίδας  την επιχειρηματική ιδέα που στοχεύουν να αναπτύξουν στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Επιπλέον, οι ομάδες θα κληθούν να ετοιμάσουν μια παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας (Pitching) στην Επιστημονική Επιτροπή. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν η αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων, οι δυνατότητες υλοποίησης της ιδέας και η οργάνωση και ποιότητα των μελών της ομάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης της Φάσης Β’

Στη Β’ Φάση, οι ομάδες που θα έχουν προκριθεί θα κληθούν να υποβάλλουν  το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Επιπλέον, οι ομάδες θα κληθούν να ετοιμάσουν μια παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης (Pitching) στην Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα επιχειρηματικά μοντέλα και σε συνδυασμό με την παρουσίαση επιλέγει τις καλύτερες ομάδες για την επόμενη Φάση με βασικά κριτήρια αξιολόγησης τη πληρότητα και εφικτότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και την πρόοδο της ομάδας.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης της Φάσης Γ’

Στόχος αποτελεί η μετατροπή του prototype ή mockup σε πλήρως υλοποιημένη υπηρεσία/ προϊόν (functional prototype). Οι ομάδες θα κληθούν να δουλέψουν σε στενή συνεργασία με τους Διοργανωτές για το σκοπό αυτό. Στη Γ’ Φάση ζητείται από τις ομάδες να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν ένα πλάνο υλοποίησης, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και live demo του prototype ή mockup για την καινοτόμο υπηρεσία/ προϊόν. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει τις καλύτερες ομάδες με βασικά κριτήρια αξιολόγησης το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της καινοτόμου υπηρεσίας/προϊόντος. Με την ολοκλήρωση της Φάσης αυτής, οι ομάδες που θα έχει επιλέξει η Επιστημονική Επιτροπή, θα κληθούν να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Pitching) της επιχειρηματικής πρότασης (επιχειρηματικό μοντέλο, prototype) την οποία και θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή αυτή θα αξιολογήσει τις προτάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης:

 • την αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων
 • την καινοτομία της πρότασης
 • τη πληρότητα του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου
 • τις προοπτικές ανάπτυξης και η βιωσιμότητα της υπηρεσίας
 • τη κοινωνικοοικονομική επίδραση της υπηρεσίας
 • το στάδιο ωριμότητας και βαθμό υλοποίησης της καινοτόμου υπηρεσίας/προϊόντος
 • την εξωστρέφεια και η ελληνική προστιθέμενη αξία
 • την αγορά- στόχος
 • την οργάνωση και ποιότητα ομάδας

Με βάση αυτή την αξιολόγηση θα καθοριστούν οι νικήτριες ομάδες.

Ανακοίνωση Νικητών

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οι Διοργανωτές ανακοινώνουν σε κάθε Φάση τους προκριθέντες και την επιλογή τους μέσω e-mail καθώς ενημερώνουν και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για μη πρόκριση. Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθείσων προτάσεων. Με την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την εκδήλωση απονομής βραβείων του Διαγωνισμού.

Βραβεία

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα υποστηρίξει μετά από αξιολόγηση και επιλογή μία νικήτρια ομάδα για την υλοποίηση της υπηρεσίας και αξιοποίησή της σε πραγματικό περιβάλλον.

Το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το iQbility θα προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης ύστερα από επιλογή στις νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού The Digital Gate.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό The Digital Gate δεν εξασφαλίζει την υποστήριξη και την ένταξη στα προγράμματα αυτά.

Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος των υπηρεσιών με χρήματα. Τα προγράμματα αυτά διατηρούν το δικαίωμα να σταματήσουν την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης εφόσον η πρόοδος της νικήτριας ομάδας δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα

Οι ακριβείς ημερομηνίες για κάθε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ανακοινώνονται  από τους Διοργανωτές μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

 Επιτροπές

Για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

Επιτροπή Οργάνωσης

Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Διαγωνισμό και δεν έχει προβλεφθεί από τους παρόντες όρους.

 Επιστημονική Επιτροπή

Αποτελείται από στελέχη της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» και ακαδημαϊκά μέλη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Δ. Προσωπικά Δεδομένα – Πνευματικά Δικαιώματα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό των Διοργανωτών υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων, της σύνοψης /περιγραφικής παραγράφου – υλικού προς δημοσίευση καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού των προκριθέντων στη Β’ Φάση σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, από τους Διοργανωτές ή/και από τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτούς για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του (Διαγωνισμού). Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι και οι επιχειρηματικές τους ιδέες, με οποιονδήποτε τρόπο από το Διοργανωτή κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης των επιχειρηματικών τους ιδεών. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

O εκπρόσωπος της Ομάδας δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εκ των μελών της ομάδας του για να παράσχει στους Διοργανωτές τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί. Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Επίσης, οι Διοργανωτές μπορεί να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων για την επικοινωνία και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με το Διαγωνισμό . Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης και εναντίωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως προς την επιτροπή οργάνωσης του Διαγωνισμού.

Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι (α) η επιχειρηματική ιδέα με την οποία συμμετέχει στο Διαγωνισμό είναι στο σύνολό της δική του δημιουργία και, ως εκ τούτου, είναι κύριος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, περιουσιακών και ηθικών δικαιωμάτων, (β) ότι οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, μετάδοση ή παρουσίαση αυτής στα πλαίσια του Διαγωνισμού δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων προσώπων και (γ) ότι το έργο δεν έχει περιεχόμενο (i) συκοφαντικό, επιθετικό, απειλητικό, ρατσιστικό, άσεμνο ή (ii) δεν έχει αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο ή αθέμιτο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις, οι Συμμετέχοντες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη.

Δ. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του Διαγωνισμού, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

             

Διοργάνωση Επιστημονική Υποστήριξη
AIA   ACE AUEB

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Συχνές Ερωτήσεις

Πληροφορίες

Κωνσταντίνος Γκόγκος
Υπεύθυνος Έργων Εργαστηρίου Καινοτομίας,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
www.aia.gr

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη
Athens Center for Entrepreneurship and Innovation,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
acein.aueb.gr

Email: enter@thedigitalgate.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 829

AIA/ACE 2017 ALL RIGHTS RESERVED

Powered by ELTRUN

legavΌροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής