Α’ Φάση

Στην Α’ Φάση ζητείται από τις συμμετέχουσες ομάδες να καταθέσουν την ιδέα τους σε ένα κείμενο μεταξύ 750 και 1.500 λέξεων που θα περιλαμβάνει:

 • τον τίτλο της επιχειρηματικής ιδέας / υπηρεσίας
 • το πρόβλημα / την ανάγκη που επιχειρεί να αντιμετωπίσει
 • τα προσφερόμενα προϊόντα /τις υπηρεσίες
 • καινοτομίες και διαφοροποίηση
 • την αγορά-στόχο και τους δυνητικούς χρήστες
 • τα στοιχεία της συμμετέχουσας ομάδας

Στη συνέχεια η Επιστημονική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας πρόκειται να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις καλύτερες ομάδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, ήτοι:

 • την αξία που προσδίδει η ιδέα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών / προκλήσεων
 • την καινοτομία της πρότασης
 • το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας
 • τις προοπτικές εξέλιξης και την πιθανή βιωσιμότητα
 • την κοινωνικοοικονομική επίδραση της ιδέας
 • την πληρότητα του προτεινόμενου προϊόντος / υπηρεσίας
 • την αγορά – στόχο
 • την οργάνωση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια πρόκειται να προκριθούν οι ομάδες που θα προχωρήσουν στη Β’ Φάση.

             

Διοργάνωση Επιστημονική Υποστήριξη
AIA   ACE AUEB

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Συχνές Ερωτήσεις

Πληροφορίες

Κωνσταντίνος Γκόγκος
Υπεύθυνος Έργων Εργαστηρίου Καινοτομίας,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
www.aia.gr

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη
Athens Center for Entrepreneurship and Innovation,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
acein.aueb.gr

Email: enter@thedigitalgate.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 829

AIA/ACE 2017 ALL RIGHTS RESERVED

Powered by ELTRUN

dgathPhase A