Ο Διαγωνισμός

Το The Digital Gate είναι ένας διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας που στόχο έχει την εξεύρεση και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και θα βελτιώνουν τη λειτουργία του αεροδρομίου και της αεροδρομιακής κοινότητας γενικότερα. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation).

Τα αεροδρόμια μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές πόλεις όπου οι επιβάτες έχουν αυξανόμενες απαιτήσεις για στοχευμένες, προσωποποιημένες και άμεσες πληροφορίες και υπηρεσίες. Από τη άλλη μεριά, οι επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα (αεροπορικές εταιρείες, εστιατόρια, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κ.ά.) επιθυμούν να προσεγγίσουν το χρήστη του αεροδρομίου και στοχεύουν τόσο στη διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν όσο και στη βελτίωση της συνολικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν και να επιβραβευθούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές που θα προσφέρουν ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών. Ένα δίαυλο επικοινωνίας που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες αλλά και τις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις. Σημαντική ιδιαιτερότητα του αεροδρομίου είναι ο πολύ περιορισμένος χρόνος που έχουν συνήθως οι επιβάτες σε σχέση με την πληθώρα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προσφερόμενων προϊόντων. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά επιτακτική την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο επιβάτης να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα αυτά για τα οποία ενδιαφέρεται. Επιπρόσθετη ιδιαιτερότητα αποτελεί η διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και μέσων επικοινωνίας ανάλογα με τη τοποθεσία του επιβάτη στον χώρο του αεροδρομίου. Ανάλογα δηλαδή με τον αν βρίσκεται στο χώρο των καταστημάτων, στην πύλη επιβίβασης ή σε χώρο ελέγχου διαφοροποιούνται τόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και τα μέσα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο επιβάτης.

Στόχος του διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και ψηφιακών υπηρεσιών που θα προσφέρουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα, όπως:

 • Βελτίωση των διαδικασιών των επιβατών του αερολιμένα
 • Βελτίωση της εμπειρίας των ταξιδιωτών
 • Νέες καινοτόμες υπηρεσίες για το εμπορικό κέντρο του αερολιμένα
 • Bελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος υποδομών και διαδικασιών
 • Δημιουργία ενός “έξυπνου” αεροδρόμιου (smart airport)

Οι Φάσεις

Στην Α’ Φάση ζητείται από τις συμμετέχουσες ομάδες να καταθέσουν την ιδέα τους σε ένα κείμενο μεταξύ 750 και 1.500 λέξεων που θα περιλαμβάνει:

 • τον τίτλο της επιχειρηματικής ιδέας / υπηρεσίας
 • το πρόβλημα / την ανάγκη που επιχειρεί να αντιμετωπίσει
 • τα προσφερόμενα προϊόντα /τις υπηρεσίες
 • καινοτομίες και διαφοροποίηση
 • την αγορά-στόχο και τους δυνητικούς χρήστες
 • τα στοιχεία της συμμετέχουσας ομάδας

Στη συνέχεια η Επιστημονική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας πρόκειται να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις καλύτερες ομάδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, ήτοι:

 • την αξία που προσδίδει η ιδέα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών / προκλήσεων
 • την καινοτομία της πρότασης
 • το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας
 • τις προοπτικές εξέλιξης και την πιθανή βιωσιμότητα
 • την κοινωνικοοικονομική επίδραση της ιδέας
 • την πληρότητα του προτεινόμενου προϊόντος / υπηρεσίας
 • την αγορά – στόχο
 • την οργάνωση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια πρόκειται να προκριθούν οι ομάδες που θα παρουσιάσουν στην Επιστημονική Επιτροπή και θα αξιολογηθούν ώστε να προχωρήσουν στη Β’ Φάση.

Οι ομάδες που θα προκριθούν στη Β’ Φάση θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια (workshops) σε θέματα σχεδιασμού επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas), ανάπτυξης πρωτοτύπου (mockup/ rapid prototyping) και χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και μεντόρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα (μοντέλο και prototype) και την πρόοδο τους στην επιτροπή. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθoύν mentoring sessions κατά τα οποία οι ομάδες θα λάβουν πολύτιμο feedback από μέντορες της αγοράς αλλά και της αεροδρομιακής κοινότητας. Στο τέλος αυτής της Φάσης, οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν μια τελική παρουσίαση στην επιτροπή και να παραδώσουν ένα τελικό παραδοτέο που θα περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή της Επιχειρηματικής Ιδέας
 • Business model canvas
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Customer validation
 • Ποιότητα και συμπληρωματικοτηα ομάδας
 • Περιγραφή του πρωτότυπου και του πλάνου υλοποίησής του

Με βάση το τελικό παραδοτέο και τις παρουσιάσεις, η επιτροπή αυτή θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στη Φάση Γ’.

Οι ομάδες που θα προκριθούν στη Γ’ Φάση θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια (workshops) σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων (οργανωτικές, λειτουργικές και οικονομικές) και διοίκηση έργου. Κατά τη διάρκεια αυτης της Φάσης, οι ομάδες θα κληθούν να κάνουν παρουσιάσεις προόδου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν mentoring sessions αλλά και συναντήσεις με τους πιθανού χρήστες του προτεινόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας ώστε να καταγράψουν τις τεχνικές προδιαγραφές, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και πλάνο υλοποίησης του λειτουργικού prototype (MVP), καθώς και να αναπτύξουν και επικυρώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Στο τέλος αυτής της Φάσης, οι ομάδες θα πρέπει να κάνουν μια τελική παρουσίαση στην επιτροπή και να παραδώσουν ένα τελικό παραδοτέο που θα περιλαμβάνει:

 • Τελικό επιχειρηματικό πλάνο
 • Τελική λύση ή κύκλο ζωής του προϊόντος
 • Ανάλυση απαιτήσεων
 • Όρια (scope) της προτεινόμενης λύσης
 • Πλάνο υλοποίησης και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
 • Live demo του πρωτότυπου ή παρουσίαση του Mockup με βάση τη φύση του προϊόντος/υπηρεσίας

Με βάση το τελικό παραδοτέο και τις παρουσιάσεις, η επιτροπή αυτή θα επιλέξει τις νικήτριες ομάδες. Ο ΔΑΑ θα επιλέξει ποιες από τις υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν στο πραγματικό περιβάλλον.

Τέλος οι νικήτριες ομάδες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση – τελετή απονομής.

Οι Διοργανωτές

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ)

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1996, μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) κυρώθηκε από τον ελληνικό Νόμο 2338/95. Ο ΔΑΑ διοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών.

Με εταιρικό στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των συμμετόχων του, προσφέροντας υπηρεσίες με άριστη σχέση ποιότητας / τιμής, ο ΔΑΑ ακολουθεί συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική τόσο στο τμήμα των αεροναυτιλιακών όσο και των μη αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων του. Προσφέροντας ένα από τα πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, ο ΔΑΑ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς κίνησης, σε στενή συνεργασία με το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών (διεθνείς ή εταιρείες βάσης, παραδοσιακές ή χαμηλού κόστους). Σε ό,τι αφορά το μη αεροναυτιλιακό σκέλος ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει εκτενή εμπορική δραστηριότητα προσφέροντας στον κεντρικό αεροσταθμό προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα η εταιρεία αεροδρομίου αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε τομείς όπως η ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας της και η δημιουργία και η εμπορική αξιοποίηση συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξάγοντας παράλληλα την πολυσχιδή και πρωτοποριακή τεχνογνωσία της σε διεθνές επίπεδο.

Ως υπεύθυνη εταιρεία ο ΔΑΑ εφαρμόζει ισορροπημένη πολιτική που εστιάζει στο ευρύ πλέγμα των συμμετόχων του, σε απόλυτη συμφωνία με τα διεθνή ισχύοντα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη του ΔΑΑ αναπτύσσεται σε τέσσερις πυλώνες, αυτούς που απορρέουν από το ρόλο του ως Διαχειριστή Αεροδρομίου, Υπεύθυνου Εταιρικού Πολίτη, Περιβαλλοντικά Υπεύθυνου Πολίτη και Υπεύθυνου Εργοδότη.

Με όχημα τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει, o Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει κατακτήσει σημαντικότατο αριθμό διεθνών διακρίσεων και βραβείων. Σήμερα, στην περιοχή του αεροδρομίου είναι ενεργή μία μοναδική επιχειρηματική οντότητα οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για ολόκληρη την Αττική. Περισσότεροι από 13.000 εργαζόμενοι απασχολούνται σε πλέον των 300 επιχειρήσεων στην ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα, γεγονός που καθιστά το αεροδρόμιο έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς απασχόλησης στην Ελλάδα και ένα σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο σε τοπική και εθνική κλίμακα που συνεισφέρει στο 2,63% του ΑΕΠ (βάσει μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2013).

Επιχειρησιακή Μονάδα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (IT&T)

Ο ρόλος της Επιχειρησιακής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (IT&T) του Δ.Α.Α. συνίσταται στην ανάπτυξη και τη λειτουργία αξιόπιστων, υπερσύγχρονων, καινοτόμων και με καλή σχέση αποδοτικότητας-κόστους υπηρεσιών προς τους πελάτες του. Οι υπηρεσίες παρέχονται στην Αεροδρομική Κοινότητα (αεροπορικές εταιρείες, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, αναδόχους, κυβερνητικές αρχές κλπ), καθώς επίσης και σε πελάτες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπό τη μορφή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών (IT&T) προς ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το κορυφαίο ΑΕΙ στη χώρα μας στην υποστήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας που παρέχει εκπαίδευση, υποστήριξη και δικτύωση. Έχει λάβει διάκριση αριστείας «Distinction of Excellence» για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με βάση το EFQM και τη διάκριση «Εθνικός Πρωταθλητής» στην κατηγορία «Προώθηση Επιχειρηματικού Πνεύματος» στα European Entreprise Promotion Awards το 2013.

Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation)

Το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει καινοτόμες, νέες ή υπό σύσταση, βιώσιμες επιχειρήσεις καθώς και ερευνητικά αποτελέσματα με στόχο τη σωστή αξιοποίηση, λειτουργία και ανάπτυξή τους. Οι υπηρεσίες του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική καθοδήγηση, τις υποδομές, τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών. Το Κέντρο υποστηρίζεται από το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκδηλώσεις

Α’ Φάση

 • Press Conference

Β’ Φάση (Μάιος – Ιούλιος)

 • Workshop προετοιμασίας σε θέματα επιχειρηματικού μοντέλου, ανάπτυξης πρωτοτύπου και χρηματοοικονομικής ανάλυσης
 • Ενδιάμεσες Παρουσιάσεις Προόδου
 • Mentoring Sessions
 • Τελικές Παρουσιάσεις

Γ’ Φάση (Αύγουστος – Δεκέμβριος)

 • Workshop προετοιμασίας σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων και διοίκησης έργου
 • Ενδιάμεσες Παρουσιάσεις Προόδου
 • Mentoring Sessions και Συναντήσεις με πιθανούς χρήστες
 • Τελικές Παρουσιάσεις

Ιανουάριος: Τελετή απονομής βραβείων

Τα βραβεία

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα επιλέξει ποιες από τις υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν στο πραγματικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι ομάδες του τελικού θα βοηθηθούν από οργανωτικής και τεχνικής πλευράς στην υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών τους και των επιχειρηματικών τους πλάνων στο πλαίσιο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να απευθύνονται στους εξής:

Κωνσταντίνος Γκόγκος

Υπεύθυνος Έργων Εργαστηρίου Καινοτομίας

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

 

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη

Athens Center for Entrepreneurship and Innovation, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

enter@thedigitalgate.gr

Τηλέφωνο: +30 210 8203829

 

Υποβολή Συμμετοχής

Σκοπός των διοργανωτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων υπηρεσιών και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη εφαρμογών και νέων ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες από 2 έως 5 άτομα ή νεοφυείς εταιρείες ηλικίας το πολύ 2 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους επιστήμονες, επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες και νεοφυείς εταιρίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

Για να υποβάλουν τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφέρομενοι θα πρέπει να καταθέσουν την επιχειρηματική σας ιδέα (750 – 1500 λέξεις) περιλαμβάνοντας τα παρακάτω πεδία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Email
 • Τίτλος και στόχος επιχειρηματικής ιδέας
 • Ποια ανάγκη θα αντιμετωπίζει αυτό που σκοπεύουν να αναπτύξουν
 • Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας / προϊόντος
 • Καινοτομίες και διαφοροποίηση
 • Πιθανοί πελάτες και αγορά-στόχος
 • Περιγραφή της ομάδας

             

Διοργάνωση Επιστημονική Υποστήριξη
AIA   ACE AUEB

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Συχνές Ερωτήσεις

Πληροφορίες

Κωνσταντίνος Γκόγκος
Υπεύθυνος Έργων Εργαστηρίου Καινοτομίας,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
www.aia.gr

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη
Athens Center for Entrepreneurship and Innovation,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
acein.aueb.gr

Email: enter@thedigitalgate.gr
Τηλέφωνο: +30 210 8203 829

AIA/ACE 2017 ALL RIGHTS RESERVED

Powered by ELTRUN

legavΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ